שף איתמר דוידוב

About שף איתמר דוידוב

איתמר דוידוב הוא שף ישראלי מוערך, המתמחה במטבח הצרפתי ובמטבח המקסיקני. הוא בעלים ומנכ"ל משותף בקבוצת "דוידוב סלומון", "טרז פזוס" בע"מ שמביאה לישראל את בשורת המטבח המקסיקני המסעיר. השף דוידוב כתב בעיתונים מקצועיים רבים ובהם "השולחן" ו"מסע אחר", באתרי אינטרנט שונים, ומנחה פורומים בנושא מקסיקו ובישול מקסיקני.
עבור למעלה